ඇඩ්මින් බ්‍රෝ

topiceka_99

EP 99 : 2023 රිවස් එක​ට

EP 99 : 2023 රිවස් එක​ට Join our Discord community : https://discord.gg/SPYwZnygDK Subscribe here to see more of my videos in your feed! http://www.youtube.com/c/TopicEkaPodcast?sub_confirmation=1 ලංකාවෙ අංක 1 පොඩ්කාස්ට් එක Home  Hosts Lochana Srijaya & Nipuna Galhenage  Check the best sinhala podcasts now : podcastslk\  Join Sri Lankan Podcast Community : https://web.facebook.com/groups/podcastlk Topic Eka FB page …

EP 99 : 2023 රිවස් එක​ට Read More »

EP 97 : Work without getting Lazy – Ikigai | කම්මැලි නැතුව වැඩ කරන හැටි – ඉකිගායි

EP 97 : Work without getting Lazy | කම්මැලි නැතුව වැඩ කරන හැටි In this episode we discussed about how to work without getting lazy with the guidance of “Ikigai” method. ඉකිගායි Join our Discord community : https://discord.gg/SPYwZnygDK Subscribe here to see more of my videos in your feed! http://www.youtube.com/c/TopicEkaPodcast?sub_confirmation=1 ලංකාවෙ අංක 1 පොඩ්කාස්ට් එක …

EP 97 : Work without getting Lazy – Ikigai | කම්මැලි නැතුව වැඩ කරන හැටි – ඉකිගායි Read More »

EP 96 : Decoy Effect | රැවටීමේ කලාව

EP 96 : Decoy Effect In this episode we talked about decoy effect and how its affect to our daily life. Join our Discord community : https://discord.gg/SPYwZnygDK Subscribe here to see more of my videos in your feed! http://www.youtube.com/c/TopicEkaPodcast?sub_confirmation=1 ලංකාවෙ අංක 1 පොඩ්කාස්ට් එක Home ? Hosts Lochana Srijaya & Nipuna Galhenage ? Check the …

EP 96 : Decoy Effect | රැවටීමේ කලාව Read More »

EP 95 : ගජමෑන්ගෙන් පස්සෙ? What will happen to Cinema after Gajaman?

EP 95 : ගජමෑන්ගෙන් පස්සෙ? What will happen to Cinema after Gajaman? In this episode we talked about cinema industry with film maker, Youtuber, Musician – Thiwanka Mihiran Watch us now : https://youtu.be/rxIQFo8TqVY Join our Discord community : https://discord.gg/SPYwZnygDK Subscribe here to see more of my videos in your feed! http://www.youtube.com/c/TopicEkaPodcast?sub_confirmation=1 ලංකාවෙ අංක 1 පොඩ්කාස්ට් …

EP 95 : ගජමෑන්ගෙන් පස්සෙ? What will happen to Cinema after Gajaman? Read More »

EP 94 : Pyramid and Ponzi schemes in Sri Lanka – තල්මස් පිරමීඩ හා සල්ලි හොයන විදි

EP 94 : Pyramid and Ponzi schemes in Sri Lanka – තල්මස් පිරමීඩ හා සල්ලි හොයන විදි In this episode we talked about pyramid and Ponzi schemes, how to identify and what are the best money earning methods. Watch us now : https://youtu.be/5-WpWhr5dN0 Join our Discord community : https://discord.gg/SPYwZnygDK Subscribe here to see more of …

EP 94 : Pyramid and Ponzi schemes in Sri Lanka – තල්මස් පිරමීඩ හා සල්ලි හොයන විදි Read More »

EP 93 : Topic Eka Podcast Audio Studio | අතුරුගිරියෙ Podcast Studio එක

EP 93 : Topic Eka Podcast Audio Studio | අතුරුගිරියෙ Podcast Studio එක Watch us now : https://youtu.be/McCfqKAErMg Join our Discord community : https://discord.gg/SPYwZnygDK Subscribe here to see more of my videos in your feed! http://www.youtube.com/c/TopicEkaPodcast?sub_confirmation=1 ලංකාවෙ අංක 1 පොඩ්කාස්ට් එක Home ? Hosts Lochana Srijaya & Nipuna Galhenage ? Check the best sinhala podcasts …

EP 93 : Topic Eka Podcast Audio Studio | අතුරුගිරියෙ Podcast Studio එක Read More »

EP 92 : ඔයත් පොල් පැලේට හැරෙන ගොනෙක්ද?

?EP 92 : ඔයත් පොල් පැලේට හැරෙන ගොනෙක්ද? Social media වුන ලංකාවෙ චැනල් මාධ්‍ය සදාචාරය? මීඩියා ගහන ගොබෙල්ස් Join our Discord community : https://discord.gg/SPYwZnygDK Subscribe here to see more of my videos in your feed! http://www.youtube.com/c/TopicEkaPodcast?sub_confirmation=1 ලංකාවෙ අංක 1 පොඩ්කාස්ට් එක Home ? Hosts Lochana Srijaya & Nipuna Galhenage ? Check the best sinhala podcasts …

EP 92 : ඔයත් පොල් පැලේට හැරෙන ගොනෙක්ද? Read More »

EP 91 : 2023 අළුත් අවුරුද්දක්ද? නව වසරක්ද?

?EP 91 : 2023 අළුත් අවුරුද්දක්ද? නව වසරක්ද? Happy New year 2023 Are you going to bank in 2023 or Online banking? ස්නේහයේ නගරයයි තේරුම – Snehaye Nagarayai Meaning Join our Discord community : https://discord.gg/SPYwZnygDK Subscribe here to see more of my videos in your feed! http://www.youtube.com/c/TopicEkaPodcast?sub_confirmation=1 ලංකාවෙ අංක 1 පොඩ්කාස්ට් එක Home ? Now …

EP 91 : 2023 අළුත් අවුරුද්දක්ද? නව වසරක්ද? Read More »

EP 90 : ටොපික් එකට මොකද්ද උනේ? What happened to Topic Eka podcast? Podcast Audio Studio

?EP 90 : ටොපික් එකට මොකද්ද උනේ? What happened to Topic Eka podcast? What happened to Topic eka? What are our future planes? What is the newest podcast launch? Our new podcast Studio Audio Join our Discord community : https://discord.gg/SPYwZnygDK Subscribe here to see more of my videos in your feed! http://www.youtube.com/c/TopicEkaPodcast?sub_confirmation=1 ලංකාවෙ අංක 1 …

EP 90 : ටොපික් එකට මොකද්ද උනේ? What happened to Topic Eka podcast? Podcast Audio Studio Read More »